กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเสาวณีย์ แก้ววิเชียร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางภัทรปภา ภัทรพรวรโชติ

นางสาวกุลธิดา เอี่ยมอาจ