กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณวิภา แก้ววังปา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกุลธิดา เอี่ยมอาจ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวกาญกนก ปัญญาปุก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวปรีญาภรณ์ ปานอ่อง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวภัทรานิษฐ์ พรมปัญญา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนาตยา มธุรส
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1