กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเสาวณีย์ แถลงกัน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกุลธิดา เอี่ยมอาจ

นางสาวกาญกนก ปัญญาปุก

นางสาวปรีญาภรณ์ ปานอ่อง

นางสาววรรณวิภา แก้ววังปา