กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดำรงชัย ถาวรศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายนิธิโรจน์ วัฒนาบัวยิ้ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายอรรถพล ก้อนเพชร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววายุตา วันต๊ะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3