กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดำรงชัย ถาวรศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิธิโรจน์ วัฒนาบัวยิ้ม

นายอรรถพล ก้อนเพชร