กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอุทัยวรรณ สวนสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจุฑามาศ สิงห์ลอ

นางสาวนลินี ใจเจริญ