กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอุทัยวรรณ สวนสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนลินี ใจเจริญ