กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอุทัยวรรณ สวนสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2