กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอุทัยวรรณ สวนสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนลินี ใจเจริญ