จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่2/2563เดือนธันวาคม63
เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 เดือนธันวาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 431.75 KB
ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (TOR) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 เดือนธันวาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 เดือนธันวาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 874.39 KB
หนังสือเชิญเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่2/2563เดือนธันวาคม63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 465.09 KB