กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรรณา พรมมา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุคนธา ผาสุข

นางสาวสิริรัตน์ ขาวผ่อง