กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอาทิตตญา ปิติสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรรณา พรมมา

นางสาวรดาศา มิ่งสมร

นางสาวสุคนธา ผาสุข