กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรรณา พรมมา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุคนธา ผาสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสิริรัตน์ ขาวผ่อง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายจารุวัฒน์ ใจจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3