กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรรณา พรมมา

นางสาวสุคนธา ผาสุข

นางสาวสิริรัตน์ ขาวผ่อง