กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวรรณา พรมมา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุคนธา ผาสุข

นางสาวสิริรัตน์ ขาวผ่อง

นายจารุวัฒน์ ใจจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3