คณะผู้บริหาร

นายภูริชัย ต่ายเกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา