ปฐมวัย

นางนัยนา พึ่งละออ

หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววรรณิกา จันเข็ม
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวศิริวรรณ ศรีสุข
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางนรินทร์ หาดอ่อน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวประภัสสร จิระพัฒน์สกุล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางพัทธ์ธีรา ต่ายเกิด
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางปรทิตา หฤทัยสกุลวงษ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางกิมฮวน พิลา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางอารีย์ อาสมาน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวรุ่งนภา ชัยมงคล

นางสาวสุริยาพร คตยิ้ม

นางปริญญา ร่วมสกุล