คณะผู้บริหาร

นายเชาวน์ฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา