กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุพัตรา เหมบุรุษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดาวรุ่ง สายบัว

นางสาวมะลิ มนเดช

นางสาวสุณัฐชา ภักดิ์สุขเจริญ

นายสมเกียรติ พิณเขียว