กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมะลิ มนเดช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดาวรุ่ง สายบัว

นางสุพัตรา เหมบุรุษ

นางสาวสุณัฐชา ภักดิ์สุขเจริญ

นายสมเกียรติ พิณเขียว