กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมะลิ มนเดช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุพัตรา เหมบุรุษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวสุณัฐชา ภักดิ์สุขเจริญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายสมเกียรติ พิณเขียว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวจักขุมา สมเกียรติยศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธานิศสิตา มีบุญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4