กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววริทธ์ธร วงศ์ดาว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปราบสมรชัย

นางสาวพุวาริน อินทร์ปัญญา