กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปราบสมรชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจิตรคุปต์ มาลา

นางสาวนุจรินทร์ อินทร์งาม