กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววริทธ์ธร วงศ์ดาว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปราบสมรชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนลินี ใจเจริญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3