กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปราบสมรชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนุจรินทร์ อินทร์งาม

นางสาวพุวาริน อินทร์ปัญญา