กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัตติกรณ์ สุขเปีย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางธนิตา เอกธวัชชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปัทมวรรณ ศรีดอนชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนุสรา เนตรภู่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกัญจนพร บุญสูง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธัญญาภรณ์ บัวดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2