กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัตติกรณ์ สุขเปีย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธนิตา เอกธวัชชัย

นางสาวปัทมวรรณ ศรีดอนชัย

นางสาวนุสรา เนตรภู่

นายอรรถพันธ์ เป็งยา