กลุ่มสาระฯภาษาจีน

นางสาวปุญญารัสมิ์ เทียมศร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาจีน

นางสาวลัทธยา คิมสนิท

นางสาวกอบกุล กลิ่นบุบผา