กลุ่มสาระฯภาษาจีน

นางสาวลัทธยา คิมสนิท

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาจีน

นางสาวปุญญารัสมิ์ เทียมศร