กลุ่มสาระฯภาษาจีน

นางสาวลัทธยา คิมสนิท

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาจีน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวน้ำทิพย์ ไตรประวัติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1