กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภูมิประสิทธิ์ ไวยวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวธิติศิริ คำพาลักษณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4