กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภูมิประสิทธิ์ ไวยวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนิรัชดา สุขหนุน

นางสาวธิติศิริ คำพาลักษณ์