นักการภารโรง

นายเฉลิม ปั้นชัง
หัวหน้านักการภารโรง

นายวิเชียร ร่วมสกุล

นายสมยศ นาคสะอาด

นายสมพิศ มีทรัพย์