อนุบาล 3

นางอารีย์ อาสมาน

หัวหน้าอนุบาล 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางปรทิตา หฤทัยสกุลวงษ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางกิมฮวน พิลา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางพัทธ์ธีรา ต่ายเกิด
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1