อนุบาล 3

นางอารีย์ อาสมาน

หัวหน้าอนุบาล 3

นางนัยนา พึ่งลออ
อนุบาล 3/3

นางสาวธัญญาภรณ์ บัวดี
อนุบาล 3/2

นางสาวปวีณา ขาวเอี่ยม
อนุบาล 3/1