อนุบาล 2

นางนรินทร์ หาดอ่อน

หัวหน้าอนุบาล 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวศิริวรรณ ศรีสุข
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวประภัสสร จิระพัฒน์สกุล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3