อนุบาล 2

นางสิริรัตน์ ขาวผ่อง

หัวหน้าอนุบาล 2

นางนรินทร์ หาดอ่อน

นางปรฑิตา หฤทัยสกุลวงษ์

นางสาวประภัสสร จิระพัฒน์สกุล