อนุบาล 1

นางสาวธานิศสิตา มีบุญ
ประธานช่วงชั้นอนุบาล1-3

นางวรรณิกา พิณเขียว
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1

นางสาวธิติศิริ คำพาลักษณ์

นางกิมฮวน พิลา

นางสาวรุ่งนภา ชัยมงคล
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวนภาพร บัวดี
ครูพี่เลี้ยง

นางปริญญา ร่วมสกุล
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุริยาพร คตยิ้ม
ครูพี่เลี้ยง