อนุบาล 1

นางนัยนา พึ่งละออ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1
หัวหน้าอนุบาล 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววรรณิกา จันเข็ม
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวรุ่งนภา ชัยมงคล
ครูพี่เลี้ยง

นางปริญญา ร่วมสกุล
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุริยาพร คตยิ้ม
ครูพี่เลี้ยง